Belangrijk om te wetenAlgemene voorwaarden

Belangrijk om te weten

Prijzen:
Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21 % BTW en exclusief reis en bezorgkosten. Bij orders onder de € 125,- wordt € 8,- administratiekosten in rekening gebracht.

Reservering:
Activiteiten kunt u telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt na reservering een orderbevestiging in duplo, waarvan u er een dient terug te sturen. Deze orderbevestiging kan afwijken van het besprokene, controleer daarom de gegevens zorgvuldig.

Annulering:
Bij annulering van activiteiten:- wordt tot 1 maand voor de gebruiksdatum sowieso € 25,- exclusief 21% BTW in rekening gebracht.- tussen 7 dagen en 1 maand voor de gebruiksdatum, wordt 50% van het huurbedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht.- binnen 7 dagen voor de gebruiksdatum, wordt het volledig verschuldigde bedrag volgens orderbevestiging in rekening gebracht.Als u de opdracht naar een andere datum verplaats binnen drie maanden vanaf het eerst besprokene, dan worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Gebruiksvoorwaarden:
De verhuurder (Attractieverhuur Arjaans Amusement) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door de gehuurde materialen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.De huurder dient alle materialen schoon, correct ingepakt en onbeschadigd te retourneren. Kosten voor repareren, schoonmaken en/of herinpakken worden bij de huurder (diegene die de orderbevestiging ondertekend) in rekening gebracht met een minimumbedrag van € 25,- exclusief 21% BTW. .

Bezorg-, ophaal- en reiskosten:Reiskosten:
€ 0,55 per gereden kilometer vanaf Groningen, dus 2 x afstand x € 0,55 per km.Bezorg- en ophaalkosten: € 0,55 per gereden kilometer vanaf Groningen, dus 4 x afstand x € 0,55 per km.Iedere bezorging kost minimaal € 25,00 en afhalen ook minimaal € 30,00

Verzorging/begeleiding/opzetten/afbreken van materialen:
Bij verzorging of begeleiding van uw evenement of het opzetten/afbreken van materialen berekenen wij € 45,00 per persoon per uur.

Betaling/Borg/legitimatie:
Het verhuurbedrag en een borgsom van € 200, - dienen bij afhalen door u, of bezorging door ons, contant te worden betaald. Ook kunt u het totaalbedrag en de borg vooraf per bank/giro overmaken.De borgsom krijgt u terug, als alle materialen compleet, schoon, onbeschadigd en netjes ingepakt ingeleverd zijn.Bij het huren van materialen dient u zich te legitimeren d.m.v. een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Terug naar boven

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Arjaans Amusement opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de huurder gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en overeenkomsten
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Arjaans Amusement of (begin van) feitelijke uitvoering door Arjaans Amusement van de verhuur.
4. Door of vanwege Arjaans Amusement verstrekte documentatie, gebruik en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Arjaans Amusement, bij aflevering van het gehuurde te tekenen voor ontvangst.

Betaling
6. De door Arjaans Amusement opgegeven prijzen luiden in Nederlandse Euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De op de prijslijst van Arjaans Amusement aangegeven prijzen luiden exclusief BTW.
7. Betaling dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het gehuurde ten kantore van Arjaans Amusement dan wel ten tijde van het afleveren van het verhuurde, dan wel door storting of overschrijving binnen veertien dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de factuur.
8. vervallen.
9. Na het sluiten van een overeenkomst is Arjaans Amusement gerechtigd om de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
10. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 1% rente per maand in rekening gebracht over het verschuldigde, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt. Tevens is de huurder alsdan een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van 10% over de hoofdsom, met een maximum van € 500,00.
11. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is Arjaans Amusement bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening huurder, tenzij Arjaans Amusement verkiest om deze kosten forfatair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
12. Een door de huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Annulering
13. Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 48 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering is huurder 50% van de overeen gekomen prijs verschuldigd. Bij niet tijdige annulering blijft de volle prijs verschuldigd.

Verhuur
14. De verhuurde objecten blijven eigendom van Arjaans Amusement en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Arjaans Amusement.
15. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid worden afgestaan. Onder begeleid verhuur wordt verstaan, dat Arjaans Amusement, naast in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuur wordt verstaan het in de huur afstaan van het gehuurde zonder dat er personen ter beschikking worden gesteld voor bediening, instructie, verzorging en bewaking van het gehuurde.
16. In geval van onbegeleid verhuur is de huurder gehouden om het gehuurde voorafgaand aan de ingebruikname en\of installatie te inspecteren op gebreken en\of beschadigingen.Eventuele gebreken en\of beschadigingen dienen terstond aan Arjaans Amusement kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het gehuurde zonder gebreken en beschadiging te hebben ontvangen, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het gehuurde geconstateerde gebreken en\of beschadigingen.
17. De huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het gehuurde zorg te dragen. Het gehuurde dient door de huurder aan Arjaans Amusement in dezelfde staat als dat het gehuurde is ontvangen is bedoeld in artikel 16 te worden teruggegeven.
18. Aan het gehuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Arjaans Amusement geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren, enzovoorts.Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Arjaans Amusement hiervan schade ondervindt is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Arjaans Amusement te vergoeden. Indien door deze schade Arjaans Amusement zijn verplichtingen jegens huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
19. Indien het gehuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het gehuurde niet des avonds voor 24.00 uur terug is gebracht op de door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeen gekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomst deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit bovenstaande niet afleiden, dat eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Aansprakelijkheid
20. Ingeval van beschadiging aan het gehuurde, is de huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
21. Ingeval de huurder zelf het transport van het gehuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 17 genoemd aan,zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
22. Arjaans Amusement is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het gehuurde, voorzover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Arjaans Amusement of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover Arjaans Amusement een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het burgerlijk wetboek.
23. Behoudens op grond van dwingend recht, behoudens ingeval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 22 bepaalde, is Arjaans Amusement niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van de huurder als bij derde. De huurder vrijwaard Arjaans Amusement terzake van eventuele vorderingen van derde.
24. Indien Arjaans Amusement ingevolge het voorafgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meert bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Arjaans Amusement nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Arjaans Amusement of zijn leidinggevende ondergeschikten.
25. De rechtsvordering tot schade vergoeding van de huurder jegens Arjaans Amusement ingevolge deze voorwaarden, verjaard door verloop van een jaar, nadat de huurder bekent is geraakt met de schade of daarmee bekent geraakt had kunnen zijn.

Overmacht
26. Ingeval van overmacht is Arjaans Amusement bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
27. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verder) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangt waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Arjaans Amusement aan hun verplichtingen, alsmede transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
28. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en of begeleiders schade is te verwachten, kan Arjaans Amusement het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hiervoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Arjaans Amusement nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele door huurder geleden schade.
29. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Arjaans Amusement bevoegd zonder rechtelijke tussen komst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
29.1 surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend
29.2 in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend
29.3 in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Arjaans Amusement voorzienbaar is dat de huurder daarin tekort zal schieten
30. Ontbinding en opschorting geschied door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Arjaans Amusement gehouden is tot enige schadevergoeding.
31. Alle vorderingen die Arjaans Amusement in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond ten volle opeisbaar zijn.

Slotbepalingen
32. Indien een of meer bepalingen uit tussen Arjaans Amusement en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van de partijen en door hen nagestreefde economische resultaat op juridische fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
33. Afwijkingen van en of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van de verhuur en huur te worden opgenomen.
34. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
35. Elk geschil tussen Arjaans Amusement en de huurder zal door de rechtbank dan wel door de kantonrechter in de plaats of het arrondissement\kanton waarin Arjaans Amusement is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in geval de huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het burgerlijk wetboek.

Terug naar boven